Кафедра мікробіології була створена у 1925 році на одонтологічному факультеті Харківського медичного інституту професором Д.П.Гриньовим. У 1932  році у зв`язку  з реорганізацією факультету в стоматологічний інститут кафедра отримала власну базу в інституті.

До 1932 року кафедрою керував проф. Д.П.Гриньов – один із засновників мікробіології порожнини рота в СРСР. Професор Д.П.Гриньов – автор монографій “Основи мікробіології ротової порожнини” (1932), “Медична мікробіологія” (1934-1937), ним створена школа мікробіологів (проф.С.Л.Утевська, проф.С.О.Блінкін, доц. Є.І.Добровольська, доц.О.В.Чуйко, доц.Н.Ф.Головіна та інші). З 1925 по 1934 роки під керівництвом проф.Д.П.Гриньова були виконані і захищені 2 докторські та 1 кандидатська дисертації.

У 1934 році на чолі кафедри стає С.Л.Утевська – висококваліфікований, ерудований спеціаліст, гарний організатор. Співробітниками кафедри виконувалась велика навчально-методична і наукова робота за стоматологічним профілем. З 1934 по 1941 роки на кафедрі були виконані і захищені 1 докторська і 4 кандидатські дисертації.

У 1941 році, у зв`язку з Другою світовою війною, інститут був евакуйований у м.Фрунзе, де функціонував як факультет Киргизького медичного інституту.

У 1944 році інститут був реевакуйований у м.Харків і кафедра мікробіології оселилася на Пушкінській, 53, де займала 3 кімнати (навчальна аудиторія, асистентська, підсобне приміщення). Незважаючи на скрутні умови, на кафедрі проводилася значна навчально-методична і наукова робота за стоматологічною тематикою.

Під керівництвом проф.С.Л.Утевської з 1945 по 1963  роки були виконані  і захищені 10 кандидатських дисертацій, присвячених вивченню ролі мікроорганізмів у розвитку карієсу зубів, пародонтозу, туберкульозу, стафілококовим і стрептококовим ураженням порожнини рота, питанням імунології, алергії та інше.

З 1963 по 1965 рік кафедрою мікробіології керувала доцент Є.І.Добровольська; з 1965 по 1970 рік – доцент Н.Ф.Головіна; з 1970 по 1989 рік – доцент В.Р.Савін; з 1989 по 1994 рік – доцент  В.О.Філіпов; з 1994 року по теперішній час – професор Г.А.Лобань.

д.мед.н., проф. Г.А. Лобань

Після переведення  інституту в Полтаву (1967 р.) умови роботи на кафедрі мікробіології значно поліпшились. Кафедра отримала 10 кімнат, в тому числі  4  навчальні аудиторії, автоклавну, мийну, 2 лаборантські, асистентську та інші. В цей період на кафедрі працювали доц.В.Р.Савін, доц. В.О.Філіппов, доц.А.П.Федорина, ас.В.І.Хомич, ас.О.Б.Рубаненко, ас.О.М.Нагоренко, ст.лаб.Л.М.Філіппова, лаб.Н.М.Недєлько та інші. Одержані патенти України та Росії на антисептичний препарат “Діоцинкохім” та пасту для лікування пародонтиту, 6 авторських свідоцтв на різні штами лактобацил-продуцентів бактеріоцинів. Кандидатські дисертації захистили Звягольська І.М. (1985 р.), Федорченко В.І. (1989 р.),  Полянська В.І. (1991 р.).

Колектив кафедри у 1975 році (зліва направо сидять:ас. мед.н. Нагоренко О.М.,зав.каф. доц.Савін В.Р., ас. к. біол.н.Філіппов В.О., ас. Рубаненко О.Б.; стоять:ст.лаб.Філіппова Л.М., лаб. Мельникова Т.А.,ст..препар.Торубара О.І., преп..Резніченко Л.І., лаб. Шиян О.В. 

Колектив кафедри у 1985 році (зліва направо сидять: ст.лаб.Філіппова Л.М., зав.каф. доц.Савін В.Р.,лаб.Олейник Л.І., ст..лаб.СенченкоО.М.; стоять: доц.Федорина А.П., ас.Хомич Л.І., ас.Федорченко В.І., доц. Філіппов В.О.

З 1994 року кафедру очолила доктор медичних наук, професор Г.А.Лобань. В цей період у викладацькому складі відбулось поєднання   мікробіологів з великим досвідом науково-педагогічної  роботи і молодих викладачів.

Колектив кафедри у 1996 році (зліва направо сидять: доц.Литвин А.А.,  доц.Савін В.Р.,зав.каф. проф. Лобань Г.А.; стоять: ст..лаб.Стегній  І.А., доц.Федорина А.П., ст..лаб. Філіппова Л.М., доц..Філіпов В.О., викл. Ганчо О.В.

Колектив кафедри у 2001 році (зліва направо сидять: доц. Звягольська  І.М.,  зав.каф. проф. Лобань Г.А., доц.Литвин А.А.; стоять: препаратор Бречко Г.В., ст..лаб.Стегній  І.А., ас. Полянська В.П., доц. Федорченко В.І.

Кафедра розташована в адміністративному корпусі академії і займає 21 кімнату: 9 навчальних аудиторій, комп'ютерний клас, наукова лабораторія, кабінет зав. кафедри, 2 доцентські, 2 викладацькі,  автоклавна,  лаборантська, мийна, та інші. Наступні роки відзначилися не лише кількісним зростанням педагогічного та обслуговуючого персоналу кафедри, а й збільшенням науково-педагогічних кадрів, що мали науковий ступінь. 

Протягом 19 років (1994-2013 роки) професор Лобань Г.А. була куратором Студентського наукового товариства Української медичної стоматологічної академії. В цей період Радою СНТ разом з куратором кожного року проводились Всеукраїнські та Міжнародні студентські наукові конференції, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі «Стоматологія». 

Рада СНТ в період підготовки до студентської наукової конференції (2004 р.).

Основні форми навчального процесу на кафедрі – це читання курсу лекцій, проведення практичних і підсумкових занять, організація аудиторної і позааудиторної  самостійної та індивідуальної роботи студентів відповідно до Робочої програми з дисципліни для студентів медичних №1 та №2, стоматологічного, міжнародного факультетів і навчально-наукового медичного інституту. Викладачі кафедри створюють підручники, навчальні посібники, де наводяться сучасні досягнення науки з різних розділів предмета. Практичні заняття проводяться відповідно до вимог вищої школи, центральної та циклової методичних комісій. Кожна навчальна кімната обладнана відповідно умовам бактеріологічної лабораторії. 50 %  часу заняття студенти самостійно під керівництвом викладача виконують практичні завдання з бактеріологічних, бактеріоскопічних, серологічних, біологічних методів досліджень.  

Професор Лобань Г.А. на робочому місці

Наукова робота кафедри включає вивчення мікробіологічних аспектів в стоматології, спрямована на вивчення кількісного і якісного складу умовно-патогенних та патогенних інфекційних агентів, аналізу їхніх біологічних властивостей (вірулентних, адгезивних, плівкоутворюючих, чутливості до хіміо-, фітопрепаратів та нано-сполук), визначення їх ролі у виникненні інфекційних захворювань, шляхів формування резистентності до антимікробної і противірусної терапії. Проводиться з'ясування механізмів впливу препаратів з антимікробною дією на вірулентні властивості мікроорганізмів. На підставі скринінгу чутливості мікроорганізмів до нових препаратів із потенційно антимікробною дією або нових комбінацій відомих лікарських засобів виявляються найбільш ефективні препарати для протимікробної терапії та подолання резистентності мікроорганізмів.

Колектив кафедри у 2014 році (зліва направо: лаб.Ксьонз А.О., ст.лаб. Білан Т.С., ст.лаб.Сотниченко С.М., доц. Звягольська  І.М., доц.Полянська В.П., зав.каф. проф.. Лобань Г.А., доц. Ганчо О.В., викладач Боброва Н.О., викладач Фаустова М.О., викладач Басараб Я.О.

З 1994 по 2021 роки співробітники кафедри опублікували 479 наукових праць – 178 статті у наукових журналах, з них 31 індексуються Scopus та Web of Science, 28 – у міжнародних виданнях,  48 статей у збірках наукових праць,   123 тез доповідей у матеріалах наукових конференцій, 8 інформаційних листів та 19 нововведень, 3 монографії. Отримано 54 патентів, з них 1 – 20-ти річний патент на винахід та 53 патентів на корисну модель. Дисертації на здобуття ступеня кандидата наук захистили Ганчо О.В. (2003 р.), Васіна С.І. (2010 р.), Фаустова М.О. (2018 р.). З 2020 р. наукове дослідження на здобуття ступеня доктора філософії виконує Чумак Ю.В. 

Колектив кафедри у 2019 році (зліва направо сидять: викл.  Н.О.Боброва, зав. кафедри проф. Г.А.Лобань, доц. В.І.Федорченко; стоять: викл. Сухомлин А.А., викл. Чумак Ю.В., лаб. Ксьонз А.О., доц.. Звягольська І.М., доц.. Полянська В.П., викл. Зачепило С.В., викл. Коваленко Н.П., доц.. Деревянко Т.В., доц. Гордієнко Л.П., доц. Фаустова М.О., доц. Ананьєва М.М.

  Штатний науково-педагогічний склад кафедри у 2020-2021 н.р. укомплектований і включає: зав. кафедри д.мед.н., професор Г.А.Лобань, к.мед.н. доцент М.О.Фаустова,  к.біол.н., доцент В.П.Полянська, к.біол.н., доцент І.М.Звягольська, к.біол.н., доцент В.І.Федорченко, к.мед.н., доцент М.М.Ананьєва, к.біол.н., доцент О.В.Ганчо, к.біол.н., викладач закладу вищої освіти  Н.О.Боброва, викладач закладу вищої освіти Чумак Ю.В. та інші.