Велика увага на кафедрі приділяється виховній роботі. Головну мету виховної роботи співробітники кафедри вбачають у всебічному покращенні якості професійної підготовки, національного виховання спеціалістів-лікарів, зміцненні зв`язку теорії з практикою, у подальшій розбудові держави, органічному поєднанні навчального і виховного процесів, формуванні у здобувачів вищої освіти наукового світогляду, моральних якостей, культури самоосвіти, працелюбності, у всебічному розвитку їхньої громадської активності.

Методи виховної роботи на кафедрі різноманітні, постійно вдосконалюються і нерозривно пов`язані з кращими традиціями університету, із сферою діяльності ректорату, деканатів, громадських організацій академії і міста, з кафедральними та студентськими колективами. Виховна робота проводиться у навчальний та позанавчальний час. У навчальний час особливе значення має лекційний курс, у якому паралельно з принципом науковості навчання акумульовані питання гуманності, лікарської етики та медичної деонтології, національно-патріотичного, екологічного виховання молоді.

Виховна робота на практичних заняттях реалізується через навчально-дослідну роботу здобувачів вищої освіти, яка полягає у підготовці рефератів, доповідей, повідомлень, що допомогає їм навчатися розкривати зміст проблеми, опановувати ораторською майстерністю, мистецтвом спілкування з аудиторією.

Високий виховний ефект на лекціях і практичних заняттях досягається завдяки залученню прикладів минулого і сучасного періоду розвитку медицини та межуючих із нею наук не тільки світового і державного значення, але й прикладів із науково-громадської діяльності викладачів кафедри, академії, провідних спеціалістів базових лікарень. Необхідною ланкою у вихованні здобувачів вищої освіти є залучення їх до роботи у СНТ. На кафедрі постійно працює науковий гурток, здобувачі освіти виконують наукові дослідження, результати яких повідомляють на щорічних наукових студентських конференціях університету, на конференціях інших вузів.