Навчально-методична робота кафедри мікробіології, вірусології та імунології регламентована відповідними документами Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України, постановами Вченої ради академії, Ради медичного факультету, рішеннями центральної і циклових методичних комісій, навчальними планами й програмами.

Навчально-методична робота на кафедрі ґрунтується на основі робочих і календарних планів лекцій і практичних занять, які щорічно узгоджуються за часом їх виконання. На кафедрі є всі форми обліку навчально-методичної роботи: академічні журнали, журнал та графік консультацій, лекційні журнали, індивідуальні плани роботи викладачів, протоколи нарад кафедри, методичні розробки до практичних занять та лекцій для викладачів та студентів українською, російською та англійською мовами.

Перелік освітніх компонент, які викладаються на кафедрі:

1. "Мікробіологія, вірусологія та імунологія" (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 221 «Стоматологія», 222 «Медицина» та 224 "Педіатрія").

2. "Мікробіологія з профілактикою інфекцій" (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 223 «Медсестринство», спеціалізації «Екстрена медицина», професійної кваліфікації «Парамедик»).

3. "Основи мікробіології" ( для здобувачів вищої освіти спеціальності 223 «Медсестринство»).

 

У навчальному процесі використовуються інноваційніі технології, зокрема, створені мультимедійні презентації до лекцій з курсу мікробіології, вірусології та імунології для здобувачів вищої освіти медичного, стоматологічного та міжнародного факультетів, постійно використовується кафедральний комп’ютерний клас як для тренінгових занять, так і для проведення підсумкового контролю знань.

 

Удосконалюються методичні вказівки для здобувачів вищої освіти з самостійної роботи, методичні рекомендації для викладачів, методики читання лекцій та проведення практичних занять, які носять проблемний характер та передбачають виконання ситуаційних завдань, форми контролю знань, поповнення банку тестових завдань. Постійно проводиться робота з підготовки здобувачів вищої освіти до участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни. Залучення здобувачів освіти до роботи у студентському науковому товаристві. Як показник ефективності такого напрямку оптимізації навчальної роботи – призові місця у Міжнародних наукових студентських конференціях .

Викладачі кафедри постійно підвищують свій педагогічний рівень, шляхом навчання на курсах підвищення кваліфікації та участі у навчально-методичних конференціях та семінарах різного рівня їх організації:

  • ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи», 7-8 листопада 2019, Полтава;
  • Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю «Сучасна медицина: методологія, теорія, практика», 19 березня 2020, Полтава;
  • Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні координати розвитку особистості», 2-3 червня 2020, Полтава;
  • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Єдиний освітній простір Україна - ЄС" 27 вересня - 2 жовтня 2020 р., Хорватія.

 

 З 2005 року здійснюється викладання іноземною мовою для студентів з англомовною формою навчання, тому викладачі кафедри постійно працюють над створенням та виданням навчальних посібників, як для україномовних, так і для студентів міжнародного факультету.