Лобань Галина Андріївна

Лобань Галина Андріївна

доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри

У 1979 році закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут із спеціальності "лікувальна справа". Після закінчення інституту працювала на кафедрі нормальної фізіології на посадах асистента, доцента, професора. У 1982 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Особливості зсідання крові у здорових та хворих на атеросклероз людей різної групової належності за системою АВ0", у 1992 році - докторську дисертацію на тему: "Роль перекисного окислення ліпідів у регуляції агрегатного стану крові". Наукова робота присвячена мікробіологічним аспектам стоматології, вивченню колонізаційної резистентності, складу мікробіому та місцевого імунітету порожнини рота за умов стоматологічних захворювань.

Є автором 341 наукових праць, з них 26 входять до наукометричної бази Scopus, 2 монографії, 2 патенти на винахід, 18 патентів на корисну модель, 7 інформаційних листів. Під керівництвом проф. Г.А.Лобань захищено 3 кандидатські дисертації. Є співатором підручника для студентів стоматологічного факультету "Мікробіологія, вірусологія та імунологія", автором навчальних посібників "Медична вірусологія", "Мікробіологія, вірусологія та імунологія порожнини рота", співавтором навчальних посібників "Мікробіологічна діагностика захворювань, викликаних грамнегативними неферментуючими бактеріями", "Мікробіологія, вірусологія та імунологія. Збірник тестових завдань для студентів медичних факультетів" та інших, які рекомендовані Вченою радою УМСА та ЦМК МОЗ України.

За багаторічну плідну працю в освітній і медичній сфері, високу професійну майстерність, активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у виховання підростаючого покоління, розвиток духовності, патріотичності, нагороджена грамотами Міністерства охорони здоров'я України, Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавської міської ради, Полтавського державного центру науки, іновацій та інформатизації, відзнакою ректора та інших.

Електронна пошта - g.loban@pdmu.edu.ua

Фаустова Марія Олексіївна

Фаустова Марія Олексіївна

кандидат медичних наук, завуч кафедри, доцент

Закінчила у 2009 році стоматологічний факультет ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», після чого навчалася в інтернатурі за фахом «Стоматологія». З 2014 року - викладач, з 2019 року - доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології, займається проблемами дослідження та пошуку нових антисептичних засобів у стоматології. У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за темою "Мікробіологічне обгрунтування застосування антисептиків для лікування та профілактики інфекційно-запальних ускладнень одонтоімплантації" за спеціальністю "Мікробіологія". У квітні 2021 р. отримала вчене звання доцента кафедри мікробіології, вірусології та імунології. 

Автор 102 наукових та навчально-методичних праць, з них 16 входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science, 16 патентів на корисну модель, 2 інформаційних листів, 2 галузевих нововведень, 1 колективної монографії та 5 навчальних посібників у співаторстві.

З листопада 2020 р. стипендіат Кабінету Міністрів України. 

Електронна пошта - m.faustova@pdmu.edu.ua

Звягольська Ірина Миколаївна

Звягольська Ірина Миколаївна

кандидат біологічних наук, доцент.

В 1973 році закінчила з відзнакою Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка. З 1974 року працює в УМСА: до 1988 р. - на кафедрі біології з основами генетики і паразитології, з 1988 р. і на цей час - на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології на посаді доцента, має сертифікат Doctor Philosophy. У 1985 р. закінчила аспірантуру за спеціальністю "Фізіологія людини і тварин", в 1986 р. захистила кандидатську дисертацію "Состояние микроциркуляторного гемостаза у здоровых людей в различные сезоны года". Має понад 260 наукових і учбово-методичних робіт, автор навчального посібника "Загальна генетика: збірник задач і вправ", співавтор 3-х монографій, 14 навчальних посібників і одного підручника. Автор та співавтор наукових статей і тез з питань регуляторного впливу пептидних комплексів тваринного походження на різні ланки гомеостазу організму за несприятливих умов зовнішнього середовища, вивчення ролі герпесно-мікоплазмової асоціації в розвитку не госпітальної пневмонії, інтеграція медичної мікробіології з певними напрямками розвитку туризму і готельного бізнесу.

Електронна пошта - zviaholska.iryna@gmail.com

Полянська Валентина Павлівна

Полянська Валентина Павлівна

кандидат біологічних наук, доцент.

У 1978 році закінчила Дніпропетровський державний університет за фахом біологія. Трудову діяльність в УМСА розпочала у 1981 році на кафедрі патологічної фізіології. Основним напрямком наукових досліджень кафедри було вивчення впливу гіпербаричної оксигенації на адаптивні механізми за умов гіпоксичних станів. У відповідності до кафедральної теми виконала та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за темою "Репаративні процеси в печінці щурів після її 30-хвилинної ішемії за умов підвищеного надходження фториду натрію та застосування гіпербаричної оксигенації". На кафедрі мікробіології працює з 1986 року. Вчене звання доцент присвоєно у 2006 році. Є автором навчального посібника "Медична мікологія" ( українською та англійською мовами), співавтором "Збірника завдань з мікробіології, вірусології та імунології для підготовки до тестового іспиту "Крок-1", посібників з практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології для студентів медичного та стоматологічного факультетів, а також навчальних посібників для факультету підготовки іноземних студентів, які затверджені ЦМК МОЗ України, є автором більше 100 науково-методичних робіт, у тому числі патентів, нововведень.  Напрямок наукових досліджень - вивчення фунгіцидних властивостей ефірних олій.

Електоронна пошта - imama1956@gmail.com

Ганчо Ольга Валеріївна

Ганчо Ольга Валеріївна

кандидат біологічних наук, доцент.

У 1989 році закінчила Ленінградський державний університет за спеціальністю "біологія". З 1989 по 1990 р.р. - інженер лабораторії біологічної технології очистки стічних вод Науково-дослідного та проектного інституту екології "Казмеханобр" м. Алмати. З 1990 по 1992 рр. - провідний інженер цієї ж лабораторії. З 1993 по 1994 рр. - викладач-стажист кафедри мікробіології, вірусології та імунології Полтавського медичного стоматологічного інституту. З вересня 1994 р. - асистент цієї ж кафедри Української медичної стоматологічної академії. Кандидатська дисертація "Вплив комплексів пептидів тваринного походження на імунітет за умов норми та різних функціональних станів організму" захищена в 2003 р. Ганчо О.В. відповідає за наукову та міжнародну роботу кафедри, зберігання музейних штамів мікроорганізмів. Є автором 123 друкованих робіт, співавтором 5 патентів на корисну модель, 3 інформаційних листів. Автор навчального посібника "Oral cavity flora", співавтор "Збірника завдань з мікробіології, вірусології та імунології для підготовки до тестового іспиту "Крок-1", посібника з практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології для іноземних студентів медичного факультету (англомовне видання), який затверджений ЦМК МОН України. Наукова робота присвячена мікробіологічним аспектам в стоматології, вивченню складу мікробіоценозу та місцевого імунітету порожнини рота за умов пародонтиту, антибактеріальної активності нових фармакологічних засобів. З 2005 р. викладає англійською мовою. Отримала сертифікат «Британської ради (Україна)» Aptis (20.12.2019), що підтверджує володіння англійською мовою на рівні В2.

Електронна пошта - o_gancho@ukr.net

Федорченко Віра Іванівна

Федорченко Віра Іванівна

кандидат біологічних наук, доцент.

У 1978 році закінчила Харківський державний університет ім. Горького за фахом біологія. Трудову діяльність в УМСА розпочала у 1978 році на кафедрі патологічної фізіології. З 1980 року почала працювати на кафедрі Мікробіології, вірусології та імунології. Виконала та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за темою: «Дослідження морфо-функціональної динаміки систем управління обміном нуклеїнових кислот при стафілококовій інфекції» у 1989 році. З 1991 по 1996 рік працювала на кафедрі Медичної біології та мікробіології медичного факультету Сумського державного університету. У 1992 році отримала вчене звання доцента. З 1996 року знов почала працювати на кафедрі Мікробіології, вірусології та імунології Полтавської медичної стоматологічної академії. Є співавтором навчальних посібників «Мiкробiологiя, вiрусологiя та iмунологiя порожнини рота», "Збірника завдань з мікробіології, вірусології та імунології для підготовки до тестового іспиту "Крок-1", посібників з практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології для студентів медичного та стоматологічного факультетів, а також навчальних посібників для факультету підготовки іноземних студентів, які затверджені ЦМК МОЗ України, є автором більше 100 наукових та науково-методичних робіт, у тому числі патентів. На кафедрі виконує обов’язки відповідального по роботі з англомовними студентами. Напрямок наукових досліджень - аналіз ролі умовно-патогенних та патогенних мікроорганізмів і спектр їх чутливості до антибіотиків у виникненні різних нозологічних форм захворювань на основі результатів бактеріологічної лабораторії Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М. В. Скліфосовського, а також вивчення фунгіцидних властивостей ефірних олій. Отримала сертифікат «Британської ради (Україна)» Aptis (20.12.2019), що підтверджує володіння англійською мовою на рівні В2.

Електронна пошта - fedorchenko.vira@gmail.com

Ананьєва Майя Миколаївна

Ананьєва Майя Миколаївна

кандидат медичних наук, доцент.

У 1994 р. закінчила Донецький державний медичний інститут за спеціальністю "Гігієна, санітарія та епідеміологія". Пройшла інтернатуру з клінічної лабораторної діагностики. Після закінчення інтернатури працювала лікарем-бактеріологом, лікарем-лаборантом, завідувачкою клінічної лабораторії ДОСПК, за сумісництвом викладач кафедри мікробіології, вірусології та імунології ДНМУ ім. М. Горького. У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: "Взаємозв’язок порушень імунітету і пуринового обміну при СЧВ". Автор 56 друкованих видань, праць, з них 6 входять до наукометричної бази Scopus. Співавтор 8 патентів. Співавтор монографії "Пробиотики", навчального посібника "Мікробіологічна діагностика захворювань, викликаних грамнегативними неферментуючими бактеріями". З грудня 2014 р. викладач кафедри мікробіології, вірусології та імунології ВДНЗУ "УМСА", з 2017 року - на посаді доцента кафедри. Відповідальна за роботу СНТ кафедри.

Електоронна пошта - anfila@ukr.net

Дерев’янко Тетяна Василівна

Дерев’янко Тетяна Василівна

кандидат біологічних наук, доцент. 

У 2002 році закінчила природничий факультет Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка, а у 2003 році здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології. З 2003 по 2006 роки навчалася в аспірантурі при кафедрі екології та охорони довкілля Полтавського державного педагогічного університету. За сумісництвом, при цій же кафедрі, працювала асистентом. У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата біологічних наук. З 2008 по 2018 роки працювала на посаді доцента кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології, а з 2009 по 2015 роки – заступник декана природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету. З 2018 року - доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології. Є автором понад 120 наукових і навчально-методичних робіт, із них 12 – у фахових, 4 – у науковометричних виданнях, співавтор 1 монографії.

Електронна пошта  - derevyanko602@ukr.net

Боброва Нелля Олександрівна

Боброва Нелля Олександрівна

кандидат біологічних наук, викладач кафедри.

У 1992 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю „Біологія”.  З 1990 по 2013 рр. працювала у  Центральній науково-дослідній лабораторії Української медичної стоматологічної академії (зараз НДІ генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики). У 2002 році захистила кандидатську дисертацію “Вплив основних медіаторних систем організму на експресію манозомісних мембранних структур лейкоцитів”. Є співавтором 114 наукових робіт, серед яких 3 монографії, 14 патентів, 7 нововведень, 4 інформаційних листа, 1 методична рекомендація. З 2013 р. працює викладачем на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології УМСА «ВДНЗУ». Наукова робота присвячена вивченню антибактеріальної активності нових фармакологічних засобів.

Електронна пошта - nelbobrova52@gmail.com

Зачепило Світлана Вікторівна

Зачепило Світлана Вікторівна

кандидат медичних наук, викладач кафедри

У 1999 році закінчила медичний факультет Української медичної стоматологічної академії. З 2001 по 2004 рр. навчалась в очній аспірантурі на кафедрі оториноларингології. У 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою "Особливості перебігу зовнішніх отитів грибкової етіології". З 2004 року працює асистентом кафедри оториноларингології, з 2006 року - за сумісництвом викладачем кафедри мікробіології, вірусології та імунології. Є автором понад 40 науково-методичних робіт, у тому числі патентів. Напрямок наукових досліджень - вивчення атимікотичної активності антисептиків, що застосовують в місцевому лікуванні запальних захворювань ЛОР-органів. Отримала сертифікат «Британської ради (Україна)» Aptis (20.12.2019), що підтверджує володіння англійською мовою на рівні В2.

Електронна пошта - s.v.zachepylo@gmail.com

Чумак Юлія Вікторівна

Чумак Юлія Вікторівна

викладач кафедри

Закінчила в 2011 році стоматологічний факультет ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". З 2011-2013 роки пройшла повний курс підготовки в клінічній ординатурі за спеціальністю - ортопедична стоматологія. З 2018 року викладач кафедри мікробіології вірусології та імунології.Автор 2 наукових статей. Відповідальна за  репозітарій кафедри та модератор електронного журналу.

Електронна пошта - 67parallel@ukr.net

Білан Тетяна Сергіївна

Білан Тетяна Сергіївна

старший лаборант кафедри.

У 2010 році закінчила ПДПНУ ім. В. Г. Короленка з фаху «Біологія та психологія».

Електронна пошта - microbioLOG@umsa.edu.ua

 
Ксьонз Ангеліна Олегівна

Ксьонз Ангеліна Олегівна

лаборант кафедри

У 2013 році закінчила медичний коледж ВДНЗ «УМСА» і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Сестринська справа». На кафедрі працює з 2013р..

Електронна пошта - microbioLOG@umsa.edu.ua